Leefbare en veerkrachtige kernen

MORGEN! wil inwoners nadrukkelijker betrekken bij wat er in hun kern speelt. Mensen voelen zich prettiger wanneer ze zich bij hun woonomgeving betrokken voelen.

Mensen voelen zich prettiger in hun buurt of in hun dorp, wanneer ze zich bij hun woonomgeving betrokken voelen. Bewoners zijn ook bij uitstek de deskundigen die weten wat er in hun buurt of dorp leeft! Plannen die betekenis hebben voor buurt of dorp, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, verkeersveiligheid, voorzieningen, woningbouw, e.d. worden dus altijd met buurt- of dorpsbewoners besproken, waarbij er ook voldoende ruimte is voor initiatieven vanuit bewoners zelf.

Volgens MORGEN! zijn dit de belangrijkste opgaven voor de komende jaren:
• Een duidelijk perspectief voor de toekomst van gemeenschappelijke accommodaties, waarbij ieder dorp tenminste een ontmoetingsplek en een sportveld heeft
• Stimuleren van fusies van sportverenigingen. De vrijkomende gronden kunnen worden gebruikt als woningbouwlocaties
• We houden speelplaatsen in stand, mede als ontmoetingsplek in buurten
• Een goed openbaar vervoersnetwerk voor jong en oud, desnoods met buurtbussen die door vrijwilligers worden bemenst
• De gemeente organiseert in iedere kern jaarlijks minimaal één bijeenkomst om te horen wat er leeft

© 2022 Morgen Medemblik