Partijprogramma MORGEN!

MORGEN! is een lokale progressieve partij in de gemeente Medemblik. MORGEN! is trots op de gemeente Medemblik en staat voor toekomstgerichte, solidaire, duurzame en positieve politiek. Dit zie je in onze centrale partijpunten.

Op weg naar een gezond klimaat en een duurzame samenleving

Op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu wil MORGEN! aan de slag gaan voor een gezonder en groener morgen. Daar zullen we ons samen voor inzetten en de financiële voor- en nadelen zullen we eerlijk delen.

Nederland heeft zich ingesteld om voor 2050 de aarde niet meer dan 2 graden te laten opwarmen. In de gemeente Medemblik zullen we ons inzetten voor lokale economie, klimaatadaptief bouwen (zodanig bouwen dat er rekening wordt gehouden met actuele en toekomstige klimaatverandering ), verduurzaming van woningen, groene straten en blij zijn met wat we hebben.

Volgens MORGEN! moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wat betreft CO2 uitstoot, zullen de grootste verbruikers de grootste bijdrage aan verbetering leveren, zowel voor hun aanpassingen in hun huisvesting als vermindering van uitstoot. Door het steunen van de lokale economie, zullen de voordelen zich breed verspreiden en kunnen we met elkaar werken aan een circulaire economie. We vragen alle inwoners van onze mooie en groene gemeente om hun bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door minder tegels in de wijk en de tuinen en gebruik van regenwater. Daarnaast willen we inwoners helpen die hun woning willen verduurzamen. Degenen die hier financieel niet aan mee kunnen doen, zullen we helpen door betaalbare oplossingen te bieden.

Zorg voor goed leven

MORGEN! staat voor inzet op preventie en ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven. Hiervoor is de betrokkenheid van inwoners van belang. MORGEN! wil het anders gaan doen voor inwoners met een hulp-en/of zorgvraag. Het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Zij kunnen zelf het best verwoorden wat zij nodig hebben en waarom. Dit vraagt om meedenken in plaats van vóór iemand denken. We willen herhaaldelijke keuringen van mensen met een beperking en/of een chronische ziekte pijnlijk schrappen. Het is onnodig en onrechtvaardig en levert een kostenbesparing op.

Verder kiezen we voor het model van ‘Positieve Gezondheid’. Dit vraagt om betrokkenheid, inzet op preventie en ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven. Zo houden we de kosten in het sociaal domein beheersbaar bij een stijgende zorgvraag.

Solidariteit en gelijkheid

MORGEN! wil een gemeente zijn voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloof, opleiding, afkomst of handicap, want meedoen is essentieel voor een gelukkig en waardevol leven. Iedereen moet op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving, want met elkaar zijn wij de samenleving

Voor MORGEN! betekent het VN-verdrag en de Wet Gelijke Behandeling, dat de gemeente Medemblik passende maatregelen moet nemen, zodat mensen met een handicap of chronische ziekte ook zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven en deelnemen aan de samenleving.

Bij het nieuw bouwen en (her)inrichten van wijken of straten, zal rekening gehouden worden met de fysieke toegankelijkheid. Bij nieuw beleid kan direct rekening gehouden worden met toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen. Dat geldt niet alleen voor fysiek beleid, maar ook met betrekking tot informatie.

Verder hebben we oog voor armoede, eenzaamheid en isolement. We willen dat kinderen niet in armoede opgroeien. Dit kan op allerlei manieren, via werk, via dagbesteding, via informatie over instellingen en organisaties, via vrijwilligerswerk, et cetera.

Een woning voor iedereen

MORGEN! wil de woningbouw in alle kernen versnellen. Een goede woning is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed en kansrijk leven. Dus: bouwen, bouwen, bouwen!

Het enorme woningtekort is onacceptabel en moet met hoge prioriteit worden aangepakt Het is dramatisch dat er in de vorige raadsperiode (2018-2022) slechts één nieuw bestemmingsplan is gepresenteerd in de gemeenteraad. Het is volgens ons niet uit te leggen dat nieuwbouw niet van de grond komt door een gebrek aan ambtenaren!

Omdat er in andere gemeenten in West-Friesland meer haast wordt gemaakt met woningbouw bestaat bovendien het risico dat er minder nieuwbouwwoningen overblijven voor de gemeente Medemblik.

Voor MORGEN! is er maar een oplossing: bouwen, bouwen en bouwen! Het gaat daarbij om zowel huur- als koopwoningen.

Leefbare en veerkrachtige kernen,  Iedereen kan meedoen

MORGEN! wil inwoners nadrukkelijker betrekken bij wat er in hun kern speelt. Mensen voelen zich prettiger wanneer ze zich bij hun woonomgeving betrokken voelen.

Bewoners zijn bij uitstek de deskundigen die weten wat er in hun buurt of dorp leeft! Plannen die betekenis hebben voor buurt of dorp, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, verkeersveiligheid, voorzieningen, woningbouw, e.d. worden dus altijd met buurt- of dorpsbewoners besproken, waarbij er ook voldoende ruimte is voor initiatieven vanuit bewoners zelf. De gemeente Medemblik geeft actief invulling aan het wetsvoorstel Burgerparticipatie op decentraal niveau. Het daarin opgenomen ‘Uitdaagrecht’ biedt inwoners de kans om zelf initiatief te nemen gericht op versterking van hun leefomgeving. En andersom moet via burgerberaad inwoners directer gevraagd worden naar hun mening bij essentiële vraagstukken in de gemeente Medemblik.

Bestuurscultuur en dienstbare gemeente

Inwoners lopen te vaak en te snel vast binnen de procedures van de gemeente en andere overheden. Te vaak weet het gemeentebestuur niet wat er leeft bij inwoners en te vaak maakt de politiek niet waar wat ze beloofd heeft. Politieke discussies gaan meestal over de uitvoering en wat het kost. Standpunten zijn meestal alleen bedoeld om zoveel mogelijk stemmers te trekken. Keuzes die vervolgens niet waar te maken zijn. Het is niet zo raar dat de inwoners grote afstand ervaren met het gemeentebestuur.

Dat moet anders. MORGEN! wil dat de gemeente haar inwoners en hun vraag centraal stelt bij haar dienstverlening. MORGEN! staat voor actieve politiek, herkenbaar en dicht bij inwoners. Het gaat wat ons betreft om eerlijke te verdedigen standpunten en om principiële keuzes als rechtvaardigheid en menselijkheid.

Veiligheid en verkeer

We zijn altijd onderweg, elke dag weer. Om de hoek naar de supermarkt, naar de school van de kinderen, naar de stad, naar familie of bijvoorbeeld naar werk. Hoe ver onze bestemming ook is en hoe we ook reizen, we willen er veilig aankomen. In de meeste gevallen blijkt bij verkeersongevallen dat menselijk gedrag de oorzaak is. MORGEN! kiest voor oplossingen waarbij verkeersveiligheid hand in hand gaat met het bevorderen van leefbaarheid en milieu:  door het stimuleren van veilig gedrag en fysieke maatregelen die gevaarlijk gedrag beperken.

Kunst en cultuur

MORGEN! is van mening dat kunst en cultuur van onschatbare waarde zijn voor het mentale en sociale welzijn van onze inwoners.

MORGEN! wil meer bibliotheken of uitleenpunten gerund door vrijwilligers in de dorpshuizen, al dan niet met een koffietafel. Bibliotheken zijn van belang voor het beter leren lezen, beter begrip van informatie. Daarnaast zijn bibliotheken/uitleenpunten laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, met een ander activiteitenaanbod.

Muziekonderwijs en (samen) muziek maken zijn enorm belangrijk voor het welbevinden, van de muzikant maar ook van de luisteraars. Muziek is goed voor de ontwikkeling van het brein. Muziek op school, gegeven door muziekdocenten draagt daaraan bij.

Dan zijn er nog diverse andere verenigingen op cultureel gebied, zoals de historische verenigingen, toneel- en musicalverenigingen, de fanfares et cetera, die met voorstellingen of tentoonstellingen zorgen voor samenhang en verbondenheid in de kernen. Ook zijn er allerlei evenementen op sociaal-cultureel gebied voor jong en oud, die bijdragen aan het welbevinden en betrokkenheid bij het dorp of de stad (en wat daar vroeger gebeurd is).

MORGEN!  is er voorstander van om dorpshuizen in kleine kernen te gebruiken als multifunctionele ruimten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. Gemeenschappelijk gebruik van accommodaties, leidt tot minder kosten, hogere opbrengsten, een grotere maatschappelijke waarde en meer sociale verbondenheid in de kernen.

Sport

Medemblik is een sportieve gemeente. MORGEN! wil dat het nog sportiever wordt. Sport en bewegen zijn nodig voor een gezonde en vitale bevolking. Waar zijn sport en beweging allemaal goed voor van jong tot oud, van topsporter tot mensen met een beperking?

  • het is goed voor lichaam en geest
  • helpt om overgewicht te voorkomen
  • en het helpt de weerbaarheid te versterken
  • je werkt aan een gezonde leefstijl
  • en heeft bewezen groot effect op het voorkomen van (ouderdoms)ziekten
  • het werkt preventief en bespaart zorgkosten in de toekomst
  • het levert veel positieve effecten bij de sociale ontwikkeling van kinderen
  • daarnaast zijn ongelofelijk veel vrijwilligers actief in het verenigingsleven
  • daardoor zorgt sport voor de verbinding tussen mensen en leeftijdsgroepen

Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte: hardlopen, fietsen, bootcamp, freerunning, wandelen, skeeleren, et cetera. Bij gebiedsontwikkelingen moet sport en bewegen daarom direct worden meegenomen. In de openbare ruimte moet aandacht zijn voor veilige fiets-, wandel-, en skeelerpaden, maar ook voor skateplekken, voetbal en/of basketballpleintjes, uitdagende (natuur)speeltuinen e.d., om onze inwoners uit te dagen te gaan sporten.

Economie

De economische agenda is belangrijk, maar niet ten koste van alles en zeker niet ten koste van het welzijn van grote groepen mensen. MORGEN! kiest voor economisch perspectief waar iedereen beter van wordt.

Een sterke economische agenda kan bijdragen aan meer welzijn. Voorwaarde is dat meer mensen daarvan profiteren.

Scroll naar boven